Kerndoelen Laat maar Zien

Het ministerie van OCW heeft voor alle vakken in het Primair Onderwijs kerndoelen geformuleerd. In de kerndoelen is aangegeven wat in elk geval aan alle leerlingen moet worden aangeboden in de periode dat zij het basisonderwijs bezoeken. De kerndoelen zijn globale aanwijzingen. Ze geven geen zicht op de verkaveling van het onderwijsaanbod over de acht leerjaren. De kerndoelen die van toepassing zijn op beeldend onderwijs vallen onder het domein kunstzinnige oriëntatie en bestaan uit:

54 De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om ermee te communiceren.

55 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

SLO heeft in opdracht van OCW deze kerndoelen uitgewerkt in tussendoelen. De tussendoelen zijn handreikingen aan leraren, maar ook aan studenten, leermiddelenontwikkelaars, opleiders en begeleiders, inspecteurs en andere bij het basisonderwijs betrokkenen. De handreikingen hebben betrekking op het omgaan met de kerndoelen. Door middel van een beschrijving van tussendoelen wordt zicht geboden op hoe een dergelijke verkaveling zou kunnen plaatsvinden. Met de nadruk op 'zou kunnen'. Er zijn uiteraard ook andere mogelijkheden om het onderwijsaanbod te organiseren dan de uitwerkingen van Tule/SLO.

De methodeschrijvers van Laat maar Zien maken voor de indeling van de lessen en het bepalen van het niveau van de les gebruik van de tussendoelen van Tule/SLO. Daardoor wordt een goede opbouw in betekenis, beeldaspecten (vorm) en technieken gegarandeerd.

Overzicht van bronnen over kerndoelen en tussendoelen:
Kerndoelen kunstzinnige orientatie: download pdf
Tussendoelen en leerlijnen kunstzinnige oriëntatie: naar de website van Tule/SLO
Leerplankader kunstzinnige oriëntatie: naar de website van SLO

Terug naar boven
© 2017 Stichting Beeldend Onderwijs

Van werken van beeldend kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Pictoright te Amsterdam. © c/o Pictoright Amsterdam 2012